www.puatc.ac.th Pua TechnicalCollege โทร. 054-791326 โทรสาร 054-791327

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ระบบทวิภาคี

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้ระบบทวิภาคี

เกี่ยวกับ

“ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วม ฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ

ศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ที่สถานศึกษา .

"ฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพ"

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ.
  • เพื่อเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน.

พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ผู้เรียนทวิภาคี เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน
และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วย

สถานประกอบการ สถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

สถานศึกษาทวิภาคี สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วม
ฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ห้องเรียน Google Classroom


  • ห้องเรียนทั้งหมด
  • รายวิชาห้องเรียนออนไลน์ 1/2567
  • รายวิชาในสถานประกอบการ 1/2567

1. งานเครื่องมือกล

ปวส.ช่างกลโรงงาน

2. ฝึกงานการตลาด

ปวส.การตลาด

ทีมทวิภาคีที่รับผิดชอบ

คณะทีมงานทีมทวิภาคีที่รับผิดชอบ ติดต่อสอบถามรายวิชาต่าง ๆ

นายรชต ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการ

นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายนิวัฒน์ วรรณสมพร

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกุลณัฐ ชนาภิมุข

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี